Methane, bis(trifluoromethylthio)-

Methane, bis(trifluoromethylthio)-