Oxazolidine, 2-t-butyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3-methoxycarbonyl-5-methyl-

Oxazolidine, 2-t-butyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3-methoxycarbonyl-5-methyl-