4-Hydroxy-2-methyl-3-phenyl-2-cyclopenten-1-one

4-Hydroxy-2-methyl-3-phenyl-2-cyclopenten-1-one