[1-(Methoxymethoxy)-2-propynyl]benzene

[1-(Methoxymethoxy)-2-propynyl]benzene