2,4,5-Trimethyl-2-neopentyl-1,3-dioxolane

2,4,5-Trimethyl-2-neopentyl-1,3-dioxolane