Quinoline, 7-chloro-2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-4-(2-oxiranyl)-

Quinoline, 7-chloro-2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-4-(2-oxiranyl)-