1-Ethenyl(diphenyl)silyloxypentane

1-Ethenyl(diphenyl)silyloxypentane