2,3-Dimethyl-2-phenylperhydro-1,3-oxazine

2,3-Dimethyl-2-phenylperhydro-1,3-oxazine