1-(3-Phenyl-prop-2-ynyl)-4-pyridin-2-yl-piperazine

1-(3-Phenyl-prop-2-ynyl)-4-pyridin-2-yl-piperazine