2,3,6-Trimethyl-1,3-oxazinane

2,3,6-Trimethyl-1,3-oxazinane