Ethyl 2-morpholino-6-(3-pyridyl)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate

Ethyl 2-morpholino-6-(3-pyridyl)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate