2-formyl-6-methoxyphenyl morpholine-4-carboxylate

2-formyl-6-methoxyphenyl morpholine-4-carboxylate