2-Chloro-10-(2-morpholinopropionyl)phenothiazine

2-Chloro-10-(2-morpholinopropionyl)phenothiazine