2,2,2-trichloroethyl 3-methyl-2-phenylmorpholine-4-carboxylate

2,2,2-trichloroethyl 3-methyl-2-phenylmorpholine-4-carboxylate