methyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate

methyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate