5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine

5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine