5-Hydroxy-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one

5-Hydroxy-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one