Oxirane, 2-(2-phenylethynyl)-3-methoxymethyl-

Oxirane, 2-(2-phenylethynyl)-3-methoxymethyl-