2,2-Dimethyl-3-(phenylethynyl)oxirane

2,2-Dimethyl-3-(phenylethynyl)oxirane