1-Methyl-4-(3,8,8-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-naphthalen-2-ylmethyl)-piperazine

1-Methyl-4-(3,8,8-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-naphthalen-2-ylmethyl)-piperazine