3-(4-Methylthiazol-2-yl)oxazolidin-2-one

3-(4-Methylthiazol-2-yl)oxazolidin-2-one