2-Chloro-3-[[1,6-dibromo-2-naphthyl]oxy]-6-nitrobenzonitrile

2-Chloro-3-[[1,6-dibromo-2-naphthyl]oxy]-6-nitrobenzonitrile