Methyl(3,3-difluoro-2-propenyl)dichlorosilane

Methyl(3,3-difluoro-2-propenyl)dichlorosilane