1,3-Dioxolane, 4-(diethylboryloxymethyl)-2-phenyl-

1,3-Dioxolane, 4-(diethylboryloxymethyl)-2-phenyl-