2,6-Dichloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthylmethyl)amino]phenol

2,6-Dichloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthylmethyl)amino]phenol