5-Chloro-2-(3,4-dichlorobenzylideneamino)pyridine

5-Chloro-2-(3,4-dichlorobenzylideneamino)pyridine