2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone

2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethanone