N-(4-Benzyloxy-phenyl)-3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propionamide

N-(4-Benzyloxy-phenyl)-3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propionamide