3,5,5-Trimethylhexyl ethylphosphonofluoridate

3,5,5-Trimethylhexyl ethylphosphonofluoridate