1-Methyl-4-octadecyl-piperazine

1-Methyl-4-octadecyl-piperazine