Pirenzepine, 5-isobutyloxycarbonyl-

Pirenzepine, 5-isobutyloxycarbonyl-