1-(2-Ethyl-4-methyl-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)ethanone

1-(2-Ethyl-4-methyl-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)ethanone