2-(2-Methylpiperidino)ethyl p-chlorobenzoate

2-(2-Methylpiperidino)ethyl p-chlorobenzoate