9-(7-Methyl-2-azepanyl)-3-nonanone

9-(7-Methyl-2-azepanyl)-3-nonanone