N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)acetamide

N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)acetamide