4-[5-[1-(4-fluorophenoxy)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,2,5-oxadiazol-3-amine

4-[5-[1-(4-fluorophenoxy)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,2,5-oxadiazol-3-amine