4-Oxo-4-[(2-thienylmethyl)amino]butanoic acid

4-Oxo-4-[(2-thienylmethyl)amino]butanoic acid