2,6-Diethoxy-5-methyl-3(2H)-pyridazinone

2,6-Diethoxy-5-methyl-3(2H)-pyridazinone