3,5-Dimethyl-1-(phenylsulfonyl)piperidine

3,5-Dimethyl-1-(phenylsulfonyl)piperidine