Ethyl 2-(3-fluorophenyl)-6-piperidino-4-(trifluoromethyl)-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate

Ethyl 2-(3-fluorophenyl)-6-piperidino-4-(trifluoromethyl)-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate