2-(2,4-Dichloro-phenyl)-6-piperidin-1-yl-4-trifluoromethyl-4H-[1,3,5]oxadiazine-4-carboxylic acid methyl ester

2-(2,4-Dichloro-phenyl)-6-piperidin-1-yl-4-trifluoromethyl-4H-[1,3,5]oxadiazine-4-carboxylic acid methyl ester