2-[4-(2-Cyanoethyl)piperazino]-3-phenylaminonaphthoquinone

2-[4-(2-Cyanoethyl)piperazino]-3-phenylaminonaphthoquinone