5-(2-Phenylethynyl)-N'-(2-thienylcarbonyl)nicotinohydrazide

5-(2-Phenylethynyl)-N'-(2-thienylcarbonyl)nicotinohydrazide