2-Heptadecyl-3-methylthiophene

2-Heptadecyl-3-methylthiophene