Ethanone, 1-[1-(4-chlorophenyl)-4-(2-thenoyl)-pyrazol-3-yl]-

Ethanone, 1-[1-(4-chlorophenyl)-4-(2-thenoyl)-pyrazol-3-yl]-