[4-(2-methoxyphenyl)piperidino](2-thienyl)methanone

[4-(2-methoxyphenyl)piperidino](2-thienyl)methanone