3-Methyl-2-tridecylthiophene

3-Methyl-2-tridecylthiophene