(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)thiophen-2-ylmethanone

(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)thiophen-2-ylmethanone