2-(p-Chlorophenylsulfonyl)-5-nitrothiazole

2-(p-Chlorophenylsulfonyl)-5-nitrothiazole