N-[1-(4-methylpiperidin-1-yl)-2-oxo-2-phenylethyl]thiophene-2-carboxamide

N-[1-(4-methylpiperidin-1-yl)-2-oxo-2-phenylethyl]thiophene-2-carboxamide